Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการบุคคลากรคณะแพทยศาสตร์ประจำปี 2558    (อ่าน 1,518)

พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

คณะแพทยศาสตร์  ประจำปี 2558

วันจันทร์ที่  28  กันยายน  2558   เวลา  13.00 – 16.30 น.

ณ  ห้องประชุมมิตรภาพ  อาคารเรียนรวม ชั้น 3

 คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

เวลา 13.00 น.       - ลงทะเบียน ผู้เกษียณอายุราชการและแขกผู้มีเกียรติ

                              ผู้เกษียณอายุราชการพักผ่อนและรอเข้าสู่พิธีที่ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าฯ

                              (ดนตรีไทยบรรเลง  โดย นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์)                       

เวลา 13.15 น.       - แขกผู้มีเกียรติ บุคลากรทุกฝ่าย นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ พร้อมกันในห้อง 

                               ประชุม 

เวลา 13.30 น.       - เชิญขบวนผู้เกษียณอายุราชการ จากห้องศิษย์เก่าฯ เข้าสู่บริเวณพิธีการ

      - ผู้อาวุโส และผู้บริหาร มอบมาลัยกรแด่ผู้เกษียณ 68 ท่าน

      - รำอวยพรต้อนรับ

เวลา  13.45 น.      - นำชม Presentation ผู้เกษียณอายุราชการ

                            - ประธานในพิธี   รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  

                              คณบดีคณะแพทยศาสตร์  กล่าวแสดงมุทิตาจิต

เวลา  14.15 น.     - ตัวแทนอาจารย์ ข้าราชการ กล่าวแสดงความรู้สึก

เวลา  14.30 น.      - ประธานในพิธี มอบโล่ และของที่ระลึก แด่ผู้เกษียณอายุราชการ

                            - บันทึกภาพหมู่บนเวที ตามลำดับ

เวลา 15.00 น.       - การแสดง “ชุดรำบายศรี”  โดยนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์

เวลา 15.15 น.       - พิธีบายศรีสู่ขวัญ

เวลา 15.30 น.       - ผู้ร่วมงานแสดงความยินดี กับผู้เกษียณอายุราชการ ตามอัธยาศัย

               และร่วมรับประทานอาหารว่าง ( ดนตรีไทยบรรเลง )

เวลา 16.30 น.       - ปิดงาน

 Poster : admin | 25 ตุลาคม 58 06:33:44


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515