Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» คณะแพทยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พวงรัตน์ ยงวณิชย์    (อ่าน 1,685)

          คณะแพทยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์พวงรัตน์ ยงวณิชย์ ในวาระได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาชีวเคมี สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

เผยแพร่ (18ก.ย.) ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวม ๔ ราย ดังนี้

 

๑. รองศาสตราจารย์คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเภสัชวิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

 

๒. รองศาสตราจารย์พวงรัตน์ ยงวณิชย์ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีวเคมี สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

๓. รองศาสตราจารย์มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเคมี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

 

๔. รองศาสตราจารย์กัญญา ศุภปีติพร ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗

 

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี

cr. กรุงเทพธุรกิจPoster : admin | 25 ตุลาคม 58 06:32:07


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515