Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  
ค่านิยมองค์กร : (ACT-SMART) A. รับผิดชอบ โปร่งใส (Accountability) C. ให้ใจผู้รับบริการ (Customer target) T. มุ่งด้านเทคโนโลยี (Technology) S. มีสังคมเป็นเป้าหมาย (Social responsibility) M. ตระหนักใช้ข้อมูลจริง (Management by fact) A. ไม่นิ่งเรื่องเปลี่ยนแปลง (Agility) R. เข้มแข็งงานวิจัย (Research & innovation based) T. ก้าวไปพร้อม ๆ กัน (Teamwork)                        วิสัยทัศน์ "โรงเรียนแพทย์ระดับโลกที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยและมวลมนุษยชาติ"                        ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2561 ในวันจันทร์-วันพุธ เวลา 08.00-12.00 น. ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน-14 พฤศิจกายน 2561 ณ คลินิคตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากร หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ งานเวชกรรมสังคม                        
ข่าวสารและกิจกรรม

มะเร็งท่อน้ำดี มข. จับมือสาธารณสุข และจังหวัดขอนแก่น เปิดอาหารอีสานปลอดภัยด้วยปลาร้าปลาส้มปลอดพยาธิใ

มะเร็งท่อน้ำดี มข. จับมือสาธารณสุขจังหวัด และจังหวัดขอนแก่น เปิดกิจกรรมอาหารอีสานปลอดภัยด้วยปลาร้าปลาส้มปลอดพยาธิใบไม้ตับ ...


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มข. พ.ศ. 2561

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน ประจำคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 1/2561) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มข. พ.ศ. 2561 ประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1 ...


ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินกิจการร้านค้า ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินกิจการร้านค้า ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่ม กาแฟและเบอเกอรี่ ภายในบริเวณ ชั้น1 โรงอาหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สน...
© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515