Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  
ขอเชิญ ผู้ป่วยนอนกรน หยุดหายใจขณะหลับ โรคอ้วน ผู้ที่รักษาด้วยเครื่อง CPAP บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วม โครงการนอนดี มีสุข มหัศจรรย์ CPAP (ซีแพพ) "ความหวังใหม่ ลมหายใจที่ 2" วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมนพดล ทองโสภิต ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                        ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2561 ในวันจันทร์-วันพุธ เวลา 08.00-12.00 น. ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน-14 พฤศิจกายน 2561 ณ คลินิคตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากร หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ งานเวชกรรมสังคม                        ค่านิยมองค์กร : (ACT-SMART) 1. Accountability (โปร่งใส รับผิดชอบ ) 2. Customer Target (มุ่งเน้นผุ้เีรียน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 3. Social responsibility (รับผิดชอบต่อสังคม) 4. Management by fact (การบริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง) 5. Agility (พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง) 6. Research based (มุ่งมั่นนวัตกรรมและวิจัย) 7. Teamwork (การทำงานเป็นทีม)                        
ข่าวสารและกิจกรรม

ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมเพื่อรับประเมินห้องปฏิบัติการ

ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมเพื่อรับประเมินห้องปฏิบัติการ...


คณะแพทยศาสตร์เปิดการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไตรุ่นที่12

คณะแพทยศาสตร์เปิดการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต(การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)รุ่นที่ 12 วันที่ 16 ตุลาคม 2561...


การประชุมวิชาการการจัดการความรู้ Share and Learn ประจำปี 2561

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการการจัดการความรู้ Share and Learn ประจำปี 2561 (จากการจัดการความรู้สู่นวัตกรรม) ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ โดย...
© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515